ASSOCIATION OF THAI NCD ALLIANCE

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย

เป็นองค์กรกลางในการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่การควบคุม ป้องกันโรค NCDs ให้เป็นทิศทาง อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด และมีความมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมที่ลดปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมปัจจัย คุ้มครองที่จำเป็นต่อการป้องกันโรค ผ่านการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดกฎระเบียบ การจัดสรรงบประมาณสำหรับการ แก้ปัญหา รวมถึงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและความตระหนักต่อ ปัญหาเพื่อให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมอย่างจริงจัง

MEMBERS OF ASSOCIATION

ภาคีเครือข่าย

กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เครือข่ายคนไทยไร้พุง
เครือข่ายลดบริโภคเค็ม
เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
มูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ข้อมูลสาระความรู้สำคัญ เร่งด่วน

ดูเพิ่มเติม
ประกาศ
article-img

25 Mar 2024 05:02

ประกาศนียบัตรงานประชุมวิชาการ

article-img

13 Mar 2024 14:50

NCDs TALK

article-img

21 Dec 2023 03:57

NCD TALK Episode 1 "ปีใหม่นี้กินอย่างไรให้สุขภาพดี"

ข่าวสมาคม
article-img

28 Jun 2024 07:37

เครือข่ายสุขภาพหนุนรัฐเก็บภาษีเกลือ คุมการตลาดอาหารหวานมันเค็ม ปกป้องเด็กไทยจากโรคอ้วนและ NCDs

article-img

21 May 2024 06:38

ค่ายเด็ก We must change ภาระกิจพิชิตโรคอ้วน

article-img

26 Feb 2024 06:02

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2567

สาระความรู้